แบบสำรวจออนไลน์พฤติกรรมการออกกำลังกาย/เล่นกีฬาของคนไทย (Exercise Behaviors in Thailand – EBT)

สำรวจโดย : กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

แบบสำรวจการออกกำลังกาย หรือเล่นกีฬาของประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

สำรวจโดย : กรมพลศึกษา

ผลการสำรวจ ผลการสำรวจ